بر اساس نیاز پرداخت کنید

انتخاب پلن بر اساس نیاز هر سازمان

پایه
19000 تومان / روز
  • همیشگی
  • یک پروژه
  • ۵ تسک
  • راه اندازی اولیه
پیشرفته
29000 تومان / روز
  • ماهانه
  • یک پروژه
  • ۱۰ تسک
  • راه اندازی اولیه
حرفه ای
39000 تومان / روز
  • سه ماه
  • ۳ پروژه
  • ۳۰ تسک
  • راه اندازی اولیه